• HORIZON2020 WELOME_SHADOW

HORIZON 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation

English text will follow


 

"הורייזן 2020" - תוכנית המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי

77 מיליארד אירו ל-7 שנים (2020-2014)

תכניות המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי הן התכניות הגדולות ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי, ומהוות גורם מימון מרכזי של ה-  European Research Area - המרחב האירופי למחקר - ERA.

כל תכנית מסגרת מתקיימת במשך מספר שנים, התכנית הנוכחית היא הורייזן 2020 (Horizon 2020).

התכנית מעניקה מימון ליצירת קונסורציום בני כמה שותפים, לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר, ארגונים ציבוריים ופרטיים.

מטרת השתתפות ישראל בתכנית היא לפתוח בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ולהרחיב את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה.

השתתפות מדינת ישראל בתכנית מנוהלת ע"י ISERD – הגוף הממלכתי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב- ISERD .ERA הוקמה על ידי ממשלת ישראל פועלת מלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והמדען הראשי משמש יו"ר ועדת ההיגוי שלה. ב-ISERD שותפים גם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ות"ת, משרד החוץ ומשרד האוצר.

"הורייזן 2020" כוללת שלושה מסלולי-אב עיקריים:

1.   מצוינות במדע – רמת המדע היא הבסיס לרווחה עתידית. מטרת המסלול היא גיוס, עידוד וטיפוח של החוקרים הבולטים ביותר. כאן כלולים הכלים הבאים:

·      ERC – European Research Council

·      Future & Emerging Technologies

·      תוכנית מארי סקולודבסקה קירי לניידות חוקרים

·      תשתיות מחקר

2.   מנהיגות תעשייתית – להשקעות אסטרטגיות בטכנולוגיות מפתח, עידוד השקעות במחקר וחדשנות ועידוד וסיוע לחברות קטנות ובינוניות בתחומים הבאים:

·         ICT

·         Nanotechnology

·         Materials

·         Biotechnology

·         Space

·         Access to risk finance

·         Innovation in SMEs

3.    אתגרי החברה – עידוד פריצות דרך באמצעות שיתופי פעולה מדעיים רב-תחומיים כולל מדעי החברה והרוח:

·         Health

·         Food

·         Secure, clean 7 efficient Energy

·         Transport

·         Climate Changes

·         Homeland Security

·         Innovative Societies

 

"הורייזן 2020" מעניקה תמיכה גם במסגרת שלושה תת-מסלולים נוספים:

1.      IMI) Innovative Medicines Initiative): פלטפורמה אירופית המאחדת בין הסקטור הציבורי לפרטי במטרה לתמוך בפיתוח מהיר יותר של תרופות חדשות ויעילות, הפחתת תופעות הלוואי שלהן והגברת נגישותן לחולים.

2.      CleanSky: מחקר ופיתוח בתחום האווירונאוטיקה, לשם פיתוח טכנולוגיות חדשות להגברת יישומים סביבתיים של מטוסים ותחבורה אווירית. היישומים השונים כוללים בין היתר, הפחתת צריכת דלק, פיתוח מנועים חסכוניים ופיתוח גוף מטוס יעיל מבחינה אנרגטית. ניתן לגשת לתמיכת המסלול גם כמשתתף בודד ולא כחלק מקונסורציום.

3.      FCH-JU (תאי דלק ומימן): תכנית התומכת המחקר ופיתוח ארוכי טווח ופורצי דרך של טכנולוגיות תאי דלק ומימן, נייחים וניידים.

 

למי מיועדת ההשתתפות בתכנית?

התכנית מיועדת לכל גוף או ישות, אשר יפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר ופיתוח בינלאומיים. אל התכנית פונים תאגידים, יזמים פרטיים, חברות הזנק, מוסדות מחקר ואקדמיה ומלכ"רים.

 

מדוע כדאי לפנות לתכנית?

בזכות המחקר המשותף והצמוד בין החברים בקבוצות המחקר, חברי הקבוצה נהנים מחשיפה ומיצירה של ידע טכנולוגי, מעבודה משותפת עם מכוני מחקר, תעשייה, אוניברסיטאות, ספקים, משתמשי קצה ולקוחות אירופיים, מיצירת מוניטין וכן משימוש במתקנים ובמרכזי מו"פ ייחודיים של האיחוד האירופי. כל אלה הופכים את ההשקעה בתכנית לכדאית עבור כל החברות, גופי המחקר והממשלות התומכות.

·         מענק כספי משמעותי ללא תמורה וללא שיתוף ברווחים או בהצלחות עתידיות

·         שותפות לידע, שימוש במתקני מחקר מתקדמים  וחשיפה לטכנולוגיות חדישות.

·         מעורבות בקביעת סטנדרטים

·         נגישות לשוק האירופי – לשווקים חדשים

·         התקרבות לאירופה – הכרת והבנת אירופה

·         מודיען עסקי – היכרות עם לקוחות, ספקים ומתחרים

·         מוניטין באירופה

·         מינוף המאפשר מימוש פרויקטים גדולים עתירי חזון וממון

·         מענקים כספיים ללא ויתור על זכויות יוצרים

·         אפשרות ייצור אצל כל שותפי התוכנית

·         אין תשלום תמלוגים בגין כספי מענק התמיכה

 

תנאי התכנית:

הפעילות בתכנית מתנהלת במסגרתו של קונסורציום. כל החברים בקונסורציום מתבקשים לחתום על חוזה הקובע את מעטפת המימון של הפרויקט ומגדיר את תוצריו.

תהליך הפניה:

הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים המתפרסמים באתר ISERD

לאחר פרסום הקול קורא יש להגיש הצעה. ברוב המכריע של המקרים הגשת הצעה למימון מחקר דורשת בניית קונסורציום.

ניתן להגיש הצעות בכל עת מרגע שהקול קורא נפתח להגשת הצעות ועד תאריך הסגירה שלו.

לאחר ההגשה, ההצעות עוברות תהליך שיפוט ע"י ועדת מומחים בתחום המדובר. כל הצעה מוערכת לפי מערכת קריטריונים, על מנת לראות אם ההצעה ראויה למימון. בתום תהליך ההערכה, הנציבות פותחת במו"מ כספי ומדעי/טכנולוגי עם הקבוצות שנבחרו. לבסוף נחתם הסכם-מענק בין כל חברי הקונסורציום לבין הנציבות.


 

HORIZON 2020

Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.

Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe's global competitiveness.

Seen as a means to drive economic growth and create jobs, Horizon 2020 has the political backing of Europe’s leaders and the Members of the European Parliament. They agreed that research is an investment in our future and so put it at the heart of the EU’s blueprint for smart, sustainable and inclusive growth and jobs.

By coupling research and innovation, Horizon 2020 is helping to achieve this with its emphasis on excellent science, industrial leadership and tackling societal challenges. The goal is to ensure Europe produces world-class science, removes barriers to innovation and makes it easier for the public and private sectors to work together in delivering innovation.

Horizon 2020 is open to everyone, with a simple structure that reduces red tape and time so participants can focus on what is really important. This approach makes sure new projects get off the ground quickly – and achieve results faster.

The EU Framework Programme for Research and Innovation will be complemented by further measures to complete and further develop the European Research Area. These measures will aim at breaking down barriers to create a genuine single market for knowledge, research and innovation.

Horizon 2020 EU site

Jump to page content