• AAL

Eurostars & AAL

 Eurostars & AAL are programs in which the EU participate in the joint implementation of research and development national programs (Based on article 185 TFEU)

English text will follow

 

Eurostars

תכנית Eurostars פועלת להגדלת חלקן של חברות קטנות ובינוניות (SMEs) מתחום ההייטק, לרבות חברות הזנק, בתכניות שיתוף פעולה אירופיות.

התכנית מקלה על חברות קטנות ובינוניות את הגישה לתמיכה כספית ומקצועית למטרות שיתוף פעולה במחקר ופיתוח בינלאומיים.

 

מנגנון תפעול התכנית

Eurostars היא תוכנית של האיחוד האירופי הפועלות לפי מנגנוני לשכת המדען הראשי של משרד הכלכלה.

השתתפות ישראל בתכנית פותחת בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ומרחיבה את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה הישראלית.

התוכנית מנוהלות במשותף על ידי ISERD - הגוף הממלכתי הישראלי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב-ERA (European Research Area) – וגופים וארגונים באיחוד האירופי.

בשונה מתכנית המסגרת האירופית, אשר תנאיה וחוקיה מנוהלים ע"י האיחוד האירופי, תכנית זו מנוהלת באמצעות מנגנוני קרן המו"פ של לשכת המדען הראשי וכפופות לכלליה, ובראשם חוק המו"פ.

Eurostars מנוהלת ע"י מזכירות EUREKA

 

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לכל גוף או ישות אשר יפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר ופיתוח בינלאומיים. אל התכנית פונים תאגידים, יזמים פרטיים, חברות הזנק וכל ישות שזכאית להגיש עפ"י כללי המדען הראשי.

 

מדוע כדאי לפנות לתכניות?

·     קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים, תוך השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח

·         מענק תמיכה בשיעור של עד 50% מסך ההוצאות הנדרשות לביצוע הפרויקט

·         הכוונה מצד מינהלות התכניות במציאת השותפים המתאימים

·    שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לבין חברות מובילות בעולם מביאים ליצירת קשרים עסקיים ולחשיפה לשותפים בין-לאומיים פוטנציאליים, שווקים חדשים ואפשרויות צמיחה

·         חשיפה למאגרי ידע, מתקני מחקר זרים וטכנולוגיות חדישות

·         תמיכת לשכת המדען הראשי, אשר ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך

 

תנאי התכניות:

·         חובת רישום הוצאות

·         דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם ללשכת המדען הראשי

·         מגישי הבקשה הם בעלי יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר

·      המוסד או החברה חייבים בדיווח ללשכת המדען הראשי על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע

·         תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים

·    שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע"ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ

 

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ - 200-01 ואת חוק המו"פ.

 

תהליך ההגשה:

תהליכי ההגשה מפורסמים בקולות קוראים המופצים ע"י ISERD

 

אתר Eurostars: www.eurostars-eureka.eu

Ambient Assisted Living (AAL)

תוכנית AAL מממנת מחקרים בתחומים טכנולוגיים המיועדים לאוכלוסייה מבוגרת,מתוך כוונה ליצור תנאי מחייה טובים יותר לאוכלוסייה זו ולחזק את ההזדמנויות התעשייתיות באמצעות שימוש במערכות מידע ותקשורת.

 

מנגנון תפעול התכנית

AAL היא תוכנית של האיחוד האירופי הפועלות לפי מנגנוני לשכת המדען הראשי של משרד הכלכלה.

השתתפות ישראל בתכנית פותחת בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ומרחיבה את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה הישראלית.

התוכנית מנוהלת במשותף על ידי ISERD - הגוף הממלכתי הישראלי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב-ERA (European Research Area) – וגופים וארגונים באיחוד האירופי.

בשונה מתכנית המסגרת האירופית, אשר תנאיה וחוקיה מנוהלים ע"י האיחוד האירופי, תכנית זו מנוהלת באמצעות מנגנוני קרן המו"פ של לשכת המדען הראשי וכפופות לכלליה, ובראשם חוק המו"פ.

 

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לכל גוף או ישות אשר יפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר ופיתוח בינלאומיים. אל התכנית פונים תאגידים, יזמים פרטיים, חברות הזנק וכל ישות שזכאית להגיש עפ"י כללי המדען הראשי.

 

מדוע כדאי לפנות לתכניות?

·              קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים, תוך השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח

·             מענק תמיכה בשיעור של עד 50% מסך ההוצאות הנדרשות לביצוע הפרויקט

·              הכוונה מצד מינהלות התכניות במציאת השותפים המתאימים

·           שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לבין חברות מובילות בעולם מביאים ליצירת קשרים עסקיים ולחשיפה לשותפים בין-לאומיים פוטנציאליים, שווקים חדשים ואפשרויות צמיחה

·              חשיפה למאגרי ידע, מתקני מחקר זרים וטכנולוגיות חדישות

·           תמיכת לשכת המדען הראשי, אשר ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך/

תנאי התכניות:

·         חובת רישום הוצאות

·         דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם ללשכת המדען הראשי

·         מגישי הבקשה הם בעלי יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר

·      המוסד או החברה חייבים בדיווח ללשכת המדען הראשי על כל שינוי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע

·         תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים

·    שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע"ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ - 200-01 ואת חוק המו"פ.

 

תהליך ההגשה:

תהליכי ההגשה מפורסמים בקולות קוראים המופצים ע"י ISERD

לאתר ALL: www.aal-europe.eu

 

Eurostars

Eurostars is a programme that supports research-performing small and medium enterprises, which develop innovative products, processes and services, to gain competitive advantage. Eurostars does this by providing funding for transnational innovation projects; the products of which are then rapidly commercialized.

Eurostars is a transnational programme, where projects have partners from two or more Eurostars countries. Thanks to this international collaboration, SMEs can more easily gain access to new markets.

The Eurostars programme is publically financed with a total budget of 1.14 billion euro and is currently supported by 33 EUREKA countries and the European Union.

Eurostars provides funding and support to research-performing companies, especially SMEs. In a Eurostars project, the R&D-performing SME takes a leading position in a transnational consortium.

 First though, all project applications must pass through a highly competitive selection process, and the scrutiny of a panel of international research and business experts, to ensure that only the best business ideas and strong consortia get the funding they need. It has already been shown that Eurostars helps businesses grow their teams, find new expertise - and attract private investors. Participation in a Eurostars project can become a passport to growth, further innovation, an opening to new global markets and even greater business success.

If you think you have what it takes to become a Eurostars SME, read the eligibility criteria and guidelines carefully, then contact your Eurostars National Project Coordinator before completing the application form.

Eurostars site: www.eurostars-eureka.eu

The Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL  JP)

The AAL JP is a funding activity that aims to create better condition of life for the older adults and to strengthen the industrial opportunities in Europe through the use of information and communication technology (ICT). It carries out its mandate through the funding of across-national projects (at least three countries involved) that involves small and medium enterprises (SME), research bodies and user’s organizations (representing the older adults).

The demographic change in Europe, mainly caused by a process of constant and increasing ageing, implies challenges for the states’ finances, as it weighs on the pensions’ schemes and on the health system, but it also translates into some interesting opportunities for the future.

In fact, ageing should be firstly seen as an opportunity to live longer and better after a working life-time. Secondly, an ageing society presents some interesting advantages at the social level, as older persons are a precious richness in terms of experience, wisdom, and adaptability to societal changes.

The programme is financed by the European Commission and the 22 countries that constitute the Partner States of this Joint Programme:

Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

The overall budget is of € 600 Mil to co-finance Research & Development & Innovation projects aiming to deliver concrete solutions for independent living or ‘ageing well’ of elderly people using ICT. This funding activity is implemented by the AAL Association and the funding authorities of its member countries.

Six calls for proposal is launched. Through the funding of new projects, the AAL JP aims to reinforce the European market for Ambient Assisted Living products and services.

The AAL JP aims to combine social, technological and business aspects to deliver:

·        New models of service delivery and care that contribute to greater self-reliance for older adults and greater support for informal carers;

·        Adapted living spaces that can improve the quality of their everyday lives;

·        New ways for older people to remain active, including contributing as volunteers or providing mutual support;

·        New ways of mobilizing active and trusted networks, both formal and informal, professional and in kind, to provide all types of support.

AAL site: www.aal-europe.eu

 

 

 

Jump to page content