• Eureka

Eureka

English text will follow

EUREKA - תוכנית אירופית לשת"פ במו"פ תעשייתי

EUREKA הינה אחת מתכניות המו"פ התעשייתי הגדולות של אירופה. ישראל היא אחת מבין 40 המדינות החברות בתכנית, והמדינה היחידה מחוץ לאירופה אשר התקבלה לתכנית ופועלת בה במעמד של חברה מלאה.

EUREKA מקדמת מיזמי מו"פ וחדשנות בתמיכת התכניות הלאומיות למחקר ופיתוח במדינות המשתתפות בה. מטרתה היא לאפשר גישה לכל תכניות המימון הממשלתיות באירופה אשר תומכות במו"פ תעשייתי ולהוות פלטפורמה לחשיפה עסקית בשוק האירופי.

התוכנית מכוונת לתמיכה בפרויקטי פיתוח של מוצרים הקרובים לשוק.

ערוץ מרכזי לקבלת תמיכה בתכנית הוא שיתופי פעולה בילטרליים בין שתי מדינות החברות בארגון. לתכנית ישנן תת-תכניות המהוות כלים נוספים לתמיכה בשיתופי פעולה בינלאומיים.

תמיכת לשכת המדען הראשי בחברות ישראליות הלוקחות חלק בשיתופי הפעולה בין החברות מתבצעת באמצעות קרן המו"פ.

למי מיועדת התכנית?

התוכנית מיועדת לחברות תעשייתיות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג פיתוח של מוצרים או של תהליכי ייצור חדשניים עם שותף בינ"ל.

התוכנית מתאימה לחברות טכנולוגיה ישראליות המעוניינות ליצור קשרים אסטרטגיים ושיתופי פעולה עם חברות מתאימות בחו"ל על מנת  להרחיב את פעילותן, לאתר מקורות מימון נוספים למחקר ופיתוח, לפרוץ לשוק האירופי וליהנות מגישה לידע ולטכנולוגיה אשר קיימים רק בחו"ל.

מדוע כדאי לגשת? 

·        קבלת סיוע באיתור שותפים אסטרטגיים בחו"ל ויצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח.

·    תמיכה כספית של לשכת המדען הראשי במימוש השת"פ, לצרכי מו"פ ופיתוח הטכנולוגיות החדשות.

·        ליווי לאורך תהליך ההתקשרות עם השותפים האירופים.

·     קיצור ה-Time to Market – שיתוף פעולה עם חברות זרות וחלוקה של משאבי ידע וטכנולוגיה מקצרת באופן משמעותי תהליכי מו"פ ומקרבת את רגע היציאה לשוק.

·       גישה למתקני ייצור, מחקר ומשאבים אשר לא קיימים בישראל.

·       קבלת סיוע לעמידה בדרישות של ממשלות וארגונים זרים כתנאי לשת"פ.

·   השתתפות בתכנית מטעם לשכת המדען הראשי מקלה על מאמצי גיוס כספים עתידיים, בתוך ישראל או מחוץ לה, הודות לגושפנקא שמהווה תמיכת לשכת המדען הראשי בפרויקט.

 

תנאי ההשתתפות:

החברות מחויבות לתנאים מתוקף חוק המו"פ וההסכמים הבינלאומיים השונים, בכללם:

·        חובת רישום הוצאות.

·        דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם.

·  על המוצר או התהליך המפותחים במסגרתו של שיתוף הפעולה להיות חדשני, מוכן למסחור ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל והמדינות הזרות.

·    חברות השותפות חייבות להיות בעלות היכולת ליישם את הפרויקט, את תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.

·   מוסדות מחקר וגופים אקדמאיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה אך ורק כקבלני משנה ולא כשותפים מלאים.

·   על החברות השותפות להדגים כי שיתוף הפעולה ביניהן יהיה נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.

·   החברות השותפות יחתמו ביניהן על הסכם להסדרת הבעלות על כל קניין רוחני אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו. ההסכם ישקף את השקעתן היחסית וחלקן היחסי של החברות בעבודה על הפרויקט.

·    תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.

·    שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור לשכת המדע"ר מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ.

לרשימת התנאים המלאה המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ -200-01 ואת חוק המו"פ.

 

 

תהליך הפנייה:

 

שלב ראשון - הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים המתפרסמים מעת לעת. 

שלב שני - הבקשה להשתתפות בתכנית תאושר על ידי ועדות במדינות המשתתפות בפרויקט – ועדה מטעם קרן המו"פ בישראל והועדה מטעם הגוף המקביל במדינות האירופיות.

שלב שלישי - לאחר אישור הבקשה לשיתוף פעולה, הטיפול בפרויקט יבוצע באמצעות מנגנוני קרן המו"פ.

 

תת תכניות של EUREKA:

מטריות יוריקה (EUREKA Umbrellas): רשתות פעילות במסגרת יוריקה, המתרכזות בתחום עסקי או טכנולוגי ספציפי. מטרת המטריות היא לתמוך בהיווצרותם של פרויקטים יחידים תחת תחום הפעילות שלהן.

צבירי יוריקה (EUREKA Clusters): מסגרות לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי בין חברות בתחומים שונים. בכל צביר (קלסטר) שותפות מספר חברות אירופיות מובילות המנהלות בעצמן את פעילות הקלסטר.

רשימת הצבירים (קלסטרים):

Eurogia+ - עוסק בטכנולוגיות אנרגיה חדשניות ופיתוח טכנולוגיות ייצור אנרגיה חדשות.

 

ACQUEAU -  עוסק בטכנולוגיות סביבה ומים.

 

EURIPIDES - עוסק באינטגרציה, אריזה ומזעור של מכשור או מערכות אלקטרוניות. התוכנית משלבת תחומים רבים וביניהם: תקשורת (טלפונים חכמים), תעשיית רכב (מכוניות חשמליות), אווירונאוטיקה, חברות מאובטחות, מזון, מים רפואיים, אגרו-מזון ואנרגיה.

 

CELTIC-PLUS  - עוסק בתחומי תקשורת, מדיה חדשה, אינטרנט עתידי, אפליקציות ושירותים. 

 

ITEA 2 - עוסק בתוכנה למערכות ולשירותים.

 

CATRENE - עוסק בתחום הננו-אלקטרוניקה ומוליכים למחצה.

 

לאתר EUREKA: http://www.eurekanetwork.org/about

 

EUREKA is an intergovernmental organisation for market-driven industrial R&D. It is a decentralised network facilitating the coordination of national funding on innovation aiming to boost the productivity & competitiveness of European industries. The network integrates over 40 pan-European economies, but also includes Israel, South Korea, and Canada. Following a bottom-up approach with projects being in any technological area with a civilian purpose, EUREKA has been the driving force of innovation in Europe for over 25 years.

Founded in 1985, to challenge the increasing migration of R&D and industrial innovation to Asian and North-American countries, EUREKA now unites over 40 countries and also includes the European Union (represented by the European Commission). Together, they promote international, market-oriented research and innovation through the support they offer to small and medium-sized enterprises, large industry, universities and research institutes. Through EUREKA, these organisations are introducing new products, processes and services to market, helping make Europe economically strong and socially sound.

Results stemming from EUREKA projects are everywhere: gsm mobile phone technology; navigation systems; smartcards to support mobile and electronic commerce; film special effects software for cinema; state-of-the-art medical devices and technologies to monitor and limit environmental pollution.

EUREKA Clusters are long-term, strategically significant public-private partnerships. Most of Europe’s leading companies participate in EUREKA Clusters, developing generic technologies of key importance to European competitiveness. EUREKA Umbrellas are thematic networks that focus on a particular technology or business sector. Their goal is to generate and support R&D projects in their specific field of operation.

EUREKA site: http://www.eurekanetwork.org/about

Jump to page content