במתכונת מגנטון QuantERA

כאן ניתן למצוא את טפסי ההגשה של פרויקט QuantERA במתכונת מסלול מגנטון, אשר יש להגיש לזירת תשתיות טכנולוגיות, חתומים על ידי מורשי החתימה של חברת היישום או מוסד המחקר לכתובת המייל tashtiot@innovationisrael.org.il עם הכותרת‏ QuantERA, עד לתאריך ה- 15.3.2017.

  נספח ב - שאלון חברה
  נספח ג - בקשה לתמיכה בפרויקט
  נספח ד - טופס תקציב ונספחים - אקדמיה
  נספח ד - טופס תקציב ונספחים - תעשייה
  נספח ה - ריכוז משאבים - אקדמיה
  נספח ה - ריכוז משאבים - תעשייה
  נספח ו - הסכם עקרונות
Jump to page content